Hadis Nabi Tentang Ciri Orang Beriman

Selain dikenal sebagai agama yang hanif (lembut) dan samhah (toleran), Islam juga diyakini sebagai seperangkat syariat yang bertugas melestarikan kebaikan di dalam kehidupan manusia....

Mengurai Pengertian Hadis Gharib

Pengertian Hadits Gharib Hadits gharib secara kebahasaan bermakna menyendiri, atau jauh dari kerabat-kerabatnya. Secara istilah Ibnu Shalah mendefinisikan hadis gharib sebagai hadis yang menyendiri...

Hadis Mursal

Pengertian Hadis Mursal Mahmud Thahhan mengatakan bahwa hadits mursal secara kebahasaan adalah isim maf’ul dari arsala (mengirim), bermakna athlaqo (melepas). Sedang Hadits Mursal secara...

Ibnu Umar dan Semangat Belajar

Ketika itu para sahabat saling berbisik satu sama lain. Mereka memperbincangkan sebuah isu yang tengah beredar di kalangan masyarakat Madinah. “Jika kalian sedang buang...

Kaidah-Kaidah Keautentikan Hadis (2)

Melanjutkan uraian mengenai kaidah-kaidah keautentikan hadis yang pertama, Ketersambungan Sanad,  (klik link), kajian kita kali ini berkutat pada syarat kedua yang perlu diperhatikan dalam menimbang...

Kaidah-Kaidah Keotentikan Hadis (1)

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw dari perbuatan, perkataan, penetapan, ataupun sifat-sifatnya, ia merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an. Nabi Muhammad,...

Bijak Bermuamalah dengan Non-Muslim

Dewasa ini umat Islam sedang diuji kapasitasnya sebagai pemeluk agama yang memiliki misi agung sebagai penyebar rahmat bagi alam semesta. Tak dapat diungkiri, sebagai...

Hadis dan Keadilan Gender

Dr. Abdul Mustaqim, pemikir keislaman dan juga dosen UIN Sunan Kaliaga Jogjakarta, dalam riset penelitiannya mengenai hermeneutika hadis yang mengabiskan waktu lima tahun, menghasilkan...